Skip Navigation Links

 

Lidt historie om Køge og Omegns Garderforening


Paraden gennem Køge ved foreningens 75-års jubilæum!På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev 'Køge og Omegns Garderforening' stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende præsident, kammerherre, oberst Boeck var til stede.

Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.

Køge og Omegns Garderforening arrangerer den 28. juni 1921 en stor 'sommerudflugt' til Vallø Slotspark med deltagelse af Sydsjællandsk, Fakse, Stevns, Ringsted og Roskilde Garderforening i et antal af ca. 350 gamle gardere og damer. Et virkelig imponerende fremmøde med tanke på den tids transportmuligheder. Denne sommerudflugt sluttede af med spisning og dans på Strandhotellet.

Det er ført til protokols, at man allerede i 1922 så sig nødsaget til at opkræve et halvt års kontingent ekstra for at dække et underskud fra året i forvejen.

Sommerudflugter var dengang årlige tilbagevendende aktiviteter. Således berettes, at udflugten i 1923 gik til Lellingeskoven, og året efter så langt som til Jægerspris.

Fra disse første år berettes ligeledes, at foreningen yder begravelseshjælp til sine medlemmers efterladte. Dette bortfaldt dog i takt med de tiltagende sociale rettigheder.

Så sent som i 1926 afslører protokollen først, at foreningens kontingent pr. medlem er kr. 6,00 pr. år.

En begivenhed, der er blevet holdt i hævd lige siden foreningens første år, er det årlige torskegilde. Det er f.eks. i protokollen oplyst, at kuvertprisen i 1928 var kr. 2,50 minus et foreningstilskud på kr. 1,00 pr. medlem.

Bestyrelsen i disse første år var hovedsagelig sammensat af gamle gardere fra landdistrikterne omkring Køge, navnlig var Lellinge pænt repræsenteret.

I 1936 får foreningen ny formand ved kommissionær W.H.Greiff. Om selve medlemstallet er der fra disse år ikke megen oplysning af hente i protokollen, dog oplystes det, at på generalforsamlingen i 1939 var 8 gamle gardere mødt op. Årsagen til det noget ringe fremmøde blev af et medlem udlagt som, at det jo var midt i så tiden.

På et bestyrelsesmøder i 1940, afholdt på Skipperkroen, omtaler formanden uddeling af hæderstegn som en ekstra opgave for præsidiet. Det var imidlertid Københavns Garderforening, det havde gjort dette til en tradition og som tillige også havde pålagt sig at forsyne foreningerne med disse hæderstegn til en pris af kr. 5,- pr. stk.

Den tyske besættelse af Danmark lagde et tungt åg på mange danske skuldre, men i 1943 voksede modstanden mod det tyske overgreb på de besatte lande, ligeledes også i Danmark.
Modstandsgrupper dannedes, og det førte hurtigt til direkte kamphandlinger mod besættelsesmagten. I Køge og Omegns Garderforening havde nogle medlemmer også sluttet sig til modstandskampen i loyalt fællesskab med modstandsfolk fra Danmarks andre soldaterforeninger.
Det var med livet som indsats, både for deltagerne og deres familier, at vore kammerater tog kampen op mod den tyske overmagt. Det skal da også nævnes, at én var så tæt på, at han stadig i 1994 bærer arrene efter de tyske projektiler.

Uvist af hvilken årsag er foreningens 25 års stiftelsesfest afholdt på Teatercafeen ikke ført til protokols, så forløbet af denne aften fortaber sig i det uvisse.

I krigens sidste år og fremover, blev foreningens generalforsamlinger afholdt på Skipperkroen, og i 1945 er medlemstallet opgivet til 54 gamle gardere.

I tiden under besættelsen af Danmark, en tid, hvor der manes stærkt til nationalt sammenhold, erfarer man med en blanding af skuffelse og vrede, at nogle af foreningens medlemmer har udvist en for gamle gardere uværdig optræden. Dette medfører, at der på generalforsamlingen i 1946 foranlediges en afstemning om deres fortsatte medlemskab af foreningen. Afstemningens resultat viste da med klar tydelighed, at der kun kunne være tale om eksklusion af disse medlemmer.

Der er flere gange i foreningens historie gjort tiltag til skydning, og første gang skydning bliver omtalt er på en generalforsamling i 1949.

I 1952 begyndte bestyrelsen at sende fødselsdagshilsner til sine medlemmer. Dette blev dog senere trukket tilbage igen grundet manglende og fejlagtige oplysninger om medlemmernes fødselsdato. Denne tradition er for medlemmernes "runde år" nu taget op på ny, da data er opsamlet på edb hos foreningens registrator og ligeledes i præsidiet.

Foreningens sommerudflugter har gennem årene været en livlig begivenhed, og således beretter protokollen et fyldigt referat fra sommerudflugten i 1953.

Denne udflugt foretages i privat biler med et deltagerantal på 29 personer. Turen gik først til Fiske bæk i Nordsjælland, derfra kørte man til Frederiksdal kro, beliggende i den sydlige ende af Furesøen, hvor man indtog sin aftensmad. Herfra returnerede man så til Køge og Vallø Strandhotel for et par timers dans og "efterslukning".

I 1956 holder vor forening for første gang sin generalforsamling på Odd Fellowgården. Siden har foreningen flittigt benyttet stedet til forskellige arrangementer. På denne generalforsamling blev for pagter Bjørn Åge Abel, Gammel Lellinge, valgt som foreningens næste formand.

I 1957 blev der tilført nogle lovændringer, der resulterede i, at lovene delvis er identiske med de love, som er gældende i dag.

En nyskabelse i foreningslivet ar andespil. I 1958 blev et sådant afholdt for medlemmer med familie. Den kgl. Livgardes 300 års jubilæum i sommeren 1958, havde man med stor glæde og forventning set hen til. Det blev også indfriet som en af de største begivenheder, foreningen havde deltaget i indtil da. Der er morsomt, at man i de gamle protokoller kan se priserne fortæring vore medlemmer i tidligere tider nød godt af. Nogle eksempler er derfor hentet frem fra protokollen fra dengang, hvor man virkelig fik noget for sin penge, hvilket efterfølgende er et usædvanligt eksempel på.

I 1959 er vor garderforening nået til at kunne fejre sin 40 års stiftelsesfest. Bestyrelsen havde da hentet et skriftligt tilbud fra Odd Fellowgården på en festmiddag, der bestod af fire retter, og prisen pr. deltager ar kr. 12,95 inkl.. betjening. Tilbudet blev accepteret, og foreningen gav derpå kr. 5,00 i tilskud pr. kuvert. Medlemstallet ved dette 40 års jubilæum var da steget til 93 medlemmer. I selve stiftelses deltog 53 gamle gardere med damer.

1960 var året, hvor garderforeningerne fra Stevns og Haslev blev inviteret til en sammenkomst i Køge, hvor man viste to film "På vagt for kongen" og 300 års jubilæumsfilmen "Det er højt til himlen". Det var især i disse årtier, 50- og 60erne, at vor garderforening sammen med naboforeningerne samledes til sommerudflugter og lokale garderstævner. Vallø Strandhotel var stedet, hvor man morede sig med kappestrid i skydning og tovtrækning.

I 1969 er vor forening så nået til at kunne fejre 50 års jubilæum. Teaterbygningen, som danner ramme om selv stiftelsesfesten, servere en flot 4 retters middag for kr. 50,00 dog ekskl.. drikkevarer, men disse er dog inden for rækkevidde, da foreningen yder et tilskud kr. 25,00 pr. kuvert. Vor garderforening har altid måtte lide den tort, at den, som en af de få i landet, aldrig har kunnet formå at få gang i skydningen. I 1970 gøres så et ihærdigt forsøg på at få rettet op på dette, da 10 gamle gardere mødes til skydning på Strøbyskolen.

I årenes løb ar medlemstilgangen naturligvis været ret svingende ved foreningens mange arrangementer, og lige så mange formodninger har bestyrelsen lagt til grund for et svingende fremmøde. Således blev indførelsen af kildeskatten i 1970 lagt til grund for et svigtende fremmøde til et torskegilde. På generalforsamlingen i 1971 afløste skovfoged Henning Hjerrild, Bjørn Åge Abel på formandsposten. I et par år herefter var efterårsfesten henlagt til Rødvig Kro.

I 1973 omtaler protokollen endnu en aktivitet inden for garderbevægelsen, hvilket er formandsmøderne, som dette år blev afholdt i Sandholmslejeren.

Der er stadig i 1973 gang i skydningen, og man afholdt fortsat pokalskydning på Strøby skolen.
I disse år var den nye bestyrelse "gået under jorden", idet bestyrelsesmøderne foregik i Hugos Vinkælder. I øvrigt har Køge og omegns værtshuse, og restauranter givet husly til Køge og Omegns Garderforening. Lige fra Søvilla i nord til det med værtshuse så gavmildt forsynede Køge i centrum, med afstikkere både til Hotel Hvide Hus og Vallø Slotskro for at slutte omegnen på Villa Galina i syd.
Man må her ikke forsømme at henlede opmærksomheden på, at det jo også var i tiderne, før der for alvor kom gang i inflationen.

Efter der på en generalforsamling blev fremsat forslag om oprettelse af en garderstue, hvor der var mulighed for, at medlemmerne kunne møde tiere end tilfældet var, blev der stillet et lokale til rådighed på 1. sal i Torvekonditoriet. Det var i 1975. Denne garderstue kom dog ikke til at fungere ret længe, da visse omstændigheder gjorde sig gældende, især et svigtende fremmøde.

Ved foreningens generalforsamling gennem årene skal især 3 personer nævnes. Med markant myndighed og overblik har Christian Bruun, Niels Tingleff og Harald Hansen som dirigenter ledet generalforsamlingerne. Det skyldes også besiddelsen af disse egenskaber, at valget gennem årene er faldet på netop disse tre. I øvrigt et valg, som endnu stadig naturligt falder på Harald Hansen - et valg Harald for valter på forbilledlig god og værdig måde.

Det for længst nedlagte Hotel Påskebjerg i Herfølge husede i 1978 foreningens generalforsamling. Denne generalforsamling skrev samtidig historie ved at sætte bundrekord i procentvis fremmødte medlemmer, idet kun 10 var mødt op foruden bestyrelsen.

I 1979, i 60-året for foreningens stiftelse, blev gårdejer Flemming Larsen, Strandgården, Ølby, foreningens næste formand.

Foreningens 60 års stiftelsesfest blev holdt på Hotel Hvide Hus. Sjællandske Bank havde generøst stillet lokale til rådighed for en garderudstilling, og Den kgl. Livgardes Tamburkorps gæstede for første gang Køge med parademarch gennem byen.

Nu var skydningen så veletableret, troede man, at Køge og Omegns Garderforenings skytteklub blev stiftet den 28. juli 1980. Imidlertid skete der det beklagelige, at man allerede den 12. januar 1981 måtte ophæve denne skytteklub.

Dette kan synes besynderligt, da det senere viser sig som en kendsgerning, at gamle gardere i vor forening er rigtig gode skytter og som sådan dygtigt repræsenterede på landsplan. En skydning var dog etableret for at blive, og det var vor årligt tilbagevende fugleskydning. Denne blev under ret primitive forhold dengang afholdt på Rismosegården i Ejby.

Foreningens emblem, som et tidligere bestyrelsesmedlem Erling Kærgård oprettede en fond til, kunne nu indkøbes. Det blev dog ikke den forventede success, så fonden blev nedlagt, og beløbet indgik i foreningens beholdning.

Den kgl. Livgardes 325 års jubilæum i 1983 er vel nok det største arrangement regimentet nogen sinde har afholdt. De, som deltog i dette arrangement, glemmer aldrig den imponerende march gennem København, hvor ca. 11.000 gamle gardere mødtes årgangsvis i Tivoli for at starte marchen mod garderkasernen i Gothersgade. Da de første gamle gardere gennem porten til kasernen, havde de sidste endnu ikke forladt Tivoli. Et virkelig imponerende fremmøde. Fra Køge deltog 50 gamle gardere i dagens store og omfattende program - startende med gudstjeneste i Roskilde Domkirke og afsluttende med gigantfesten i Bella Centeret om aftenen, hvor dronningen og prinsen festede sammen med Livgarden og mange tusinde gamle gardere.

Ligeledes var indvielsen af S-toget til Køge i 1983 et arrangement, hvor Køge og Omegns Garderforening deltog. Med 21 gamle gardere på højre fløj af paraden kunne formanden Flemming Larsen melde styrken af til Hendes Majestæt Dronningen. Igen en stor dag for vor forening.

Den årlige fugleskydning var nu blevet en tradition, og i 1986 kunne man afholde denne skydning under betydelig bedre forhold på skydebanen i Lille Salby. Samme år kommet vinterskydningen på 15 m rigtig i gang, da foreningen inviteres til at benytte skydebanen på Køge Politigård. Under ombygning af politigården flytte foreningens skyttelaug i 1988 til Herfølge Skole, hvor vi af Herfølge Skytteforening siden da har fået tildelt skydelokalerne hver anden torsdag aften i vinterhalvåret.

Køge bys 700 års jubilæum i 1988 satte vor forening sig præg på med besøg af Den kgl. Livgardes Tamburkorps og med Handelsbanken som været for en garderudstilling. Da Hendes Majestæt Dronningen ved denne lejlighed kom til Køge ad søvejen med Kongeskibet Dannebrog, måtte vor garderforening ved modtagelsen i Køge Havn vige højre fløj for Køge Marineforening.

Medlemstallet i foreningen var nu vokset til næsten 200 medlemmer. I 1989 afholdtes fugleskydningen i Svansbjerg Skyttecenter, og her afholdes denne skydning stadig.

Den 14. november 1989 havde foreningen det årlige torskegilde på Køges nye hotel "Niels Juel". Denne aften blev vort ældste medlem Maj-23-1 Marius Hansen, Strøby Egede, udnævnt til æresmedlem og fik af vicepræsident Poul Breitenstein overrakt De danske Garderforeningers æresbrev. En anden begivenhed denne aften var, da vicepræsidenten overrakte De danske Garderforeningers hæderstegn til Nov-29-2 Børn Åge Abel for hans tidligere mangeårige bestyrelsesarbejde, hvoraf han i 15 år var formand. Børn Åge Abel havde i disse år lagt et meget stort arbejde i garderbevægelsens sag.

Foreningens traditionelle torskegilde arrangeres i 1990 sammen med Køge Marineforening, da aftenens foredragsholder kom fra Søværnets Frømandskorps.

På generalforsamlingen i 1991 fratrådte Flemming Larsen som formand efter 12 års virke, og 339859-sep-57 Sven-Erik Sjøtlow blev hans efterfølger. I begyndelsen af sin formandsperiode satte Flemming Larsen sig det mål, at forboble medlemsantallet i foreningen. Dette lykkedes ved dygtig agitation, men holdt dog ikke helt grundet enkelte restanters gentagne vægring af kontingentbetaling. Som anerkendelse for Flemming Larsens 20 år i bestyrelsen - heraf 12 som formand - fik han overrakt et årskrus med inskription af den øvrige bestyrelse. Derudover fik Flemming Larsen overrakt De danske Garderforeningers hæderstegn af vicepræsident Poul Breitenstein. Efter klapsalverne var døet hen, rejste maj-23-1 Marius Hansen sig og testamenterede foreningen en samling gamle gardereffekter. Denne samling ville blive overdraget foreningen ved Marius Hansens død.

En følgende overdragelse af denne samling samt en efterhånden betragtelig samling vundne skydepokaler er stærkt medvirkende til, at vi lige siden jævnligt har taget kontakt til kommunale myndigheder for muligheden af at kunne færdes i eget lokale.

I de følgende år var sommerudflugten en tur til søs, idet turen gik med bus fra Køge torv ned til Gedser, hvor sejlruten GT-Link sejlede mellem Gedser og Rostock.

I 75 års jubilæumsåret 1994 fejrer Den kgl. Livgarde den 30. juni 200 året for oprettelsen af vagten på Amalienborg. I denne store begivenhed deltog vor garderforening med foreningens fane og 39 gamle gardere, hvoraf den ene, Feb-75 Steen K. Hansen, var udtaget sammen med 54 andre gamle gardere til at gå med i Livgardens parademarch gennem København. Denne dag skrev historie ud over selve 200 års jubilæet, da disse gamle gardere for første gang nogen sinde var indtrådt i 2. geled. Ligeledes var det første gang, der på Amalienborg blev afleveret 3 faner samtidig. Det var en ædel og stolt gestus fra Den kgl. Livgarde at lade gamle gardere indgå i dens geledder.

Køge og Omgens Garderforening markerede sit 75 års jubilæum ved på selve dagen den 15. oktober 1994 at gå parademarch gennem Køge anført af Den kgl. Livgardes Tambourkorps. Ca. 50 gamle gardere deltog i paraden. Efterfølgende afholdtes en reception i Køge Kommunes udstillingshal. Under receptionen fik foreningen overrakt et partitur til den nye Køge jubilæums fanfare, der samtidig blev fremført af deltagere fra Den kgl. Livgardes Tambourkorps. Om aftenen blev der afholdt stiftelsesfest på Hotel Hvide Hus i Køge. Ca. 100 gamle garder deltog i festen sammen med deres garderpiger.

Opstilling i gården inden paraden gennem Køge ved foreningens 75-års jubilæum!

Det hidtil største arrangement som Køge og Omegns Garderforening har stået for, var repræsentantskabsmødet i år 2000. Mødet blev afholdt den 27. maj, efter flere år planlægning og masser af møder. Fredag aften mødtes de fleste deltagere, hvor der blev afholdt kammeratskabsaften på Hotel Hvide Hus i Køge. Der blev serveret en dejlig middag, og efterfølgende var der kaffe, dans, hygge osv.
Lørdag var der en smuk andagt i Køge Kirke, og efterfølgende parade gennem Køge by sammen med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Flere hundrede gamle garder deltog i paraden. Efter paraden gennem byen, blev damerne samlet på Rådhuset, og budt velkommen af Køge Borgmester Willy Eliasen (selv gammel garder). Efter besøget på Rådhuset kørte damerne ud på den sædvanlige dametur, som gik til Kratgården keramikværksted, og derefter til rundvisning på Gjorslev Slot. Damerne sluttede med frokost i Bøgeskoven på Stevns.
Alle de gamle gardere var på samme tidpunkt samlet til repræsentantskabsmødet på Hotel Hvide Hus, med efterfølgende frokost.
Lørdag aften blev der afholdt festmiddag og fest på Hotel Hvide Hus, med omkring 400 deltagere.


... (Fortsættelse følger )

 


Seneste nyheder

Seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamling 2021
Formandens beretning
Bowling udvalg
Skyde udvalg

Skydning
Skydning i skydekælderen under Herfølge Skole.
Besøg samtidig vores garderstue i tilknytning til skydebanen.
Vi skyder hver tirsdag kl. 19.00. (Primo oktober til ultimo april).
____________________________

Bowling
Bowling i Køge bowlingcenterhver ondsag 19:00 - 20:00

__________________________

 


Powered by Marcisoft WendtCMS