Skip Navigation Links

1. FORENINGEN

§ 1.

Foreningens navn er KØGE og OMEGNS GARDERFORENING og dens hjemsted er Køge Kommune.

Foreningen skal være medlem af De Danske Garderforeninger.

§ 2.

Foreningens formål er:

a. at fremme interessen for kongehuset og Den Kongelige Livgarde

b. at styrke kammeratskabsfølelsen blandt medlemmerne, hvilket opnås ved foredrag, skydning, udflugter, fester o.l.

c. at hædre afdøde medlemmer ved at følge dem til graven, hvis dette ønskes af afdøde eller familie.

d. at være upolitisk.

 

2. MEDLEMMER

§ 3.

Som medlemmer kan optages enhver der har aftjent sin værnepligt, gør eller har gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.

§ 4.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
Ved indmeldelse skal følgende oplyses: Fulde navn, bopæl, militær grad, kompagninummer, årgang og fødselsdag. For medlemmer med værnepligt før 1970 skal tillige oplyse soldaternummer.

Efter 10, 25, 40, 50, 60 og 70 års medlemskab af De Danske Garderforeninger tildeler bestyrelsen vedkommende et hæderstegn.

§ 5.

Et medlem, som gennem en længere årrække har gjort en ganske særlig indsats til gavn for foreningen, kan udnævnes til æresmedlem.

§ 6.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren inden den 1. juni eller inden den 1. december i et kalenderår. Overskrides disse datoer hæfter medlemmet for kontingent for det efterfølgende halvår.

 

§ 7.

Når et medlem efter 6 måneder, og efter udsendelse af kontingentopkrævning ikke har betalt kontingent, og efter at være blevet påmindet mindst 2 gange om manglende betaling, slettes medlemmet af foreningen og kan kun optages igen, når gammel gæld er betalt.

§ 8.

Medlemmer, der udviser en for gammel garder uværdig optræden, kan af bestyrelsen foreløbigt ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal af bestyrelsen forelægges den næste generalforsamling til godkendelse.

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.

3. GENERALFORSAMLING
 

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 10.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle sager med undtagelse af de i § 13 § 21 § 22 nævnte, afgøres ved stemmeflertal.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning.

§ 11.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden medio marts måned, indvarsles skriftligt, ved e-mail og i garderbladet, senest 14 dage før med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden samt regnskaber vil være fremlagt på generalforsamlingen, men kan af medlemmer, om ønsket, rekvireres hos kassereren, 8 dage før.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget
Skydeudvalget aflægger beretning
Bowlingudvalget aflægger beretning
Fastsættelse af kontingent for året efter generalforsamlingens afholdelse
Uddeling af hæderstegn
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af fanebærer/ reservefanebærer
Valg af revisor
Eventuelt
Skulle foreningen blive udvidet med et eller flere udvalg, tilrettes dagsorden i overensstemmelse hermed

§ 12.

Generalforsamlingen vælger Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, hvoraf mindst en skal være fra Køges omegn. Formand og Kasserer kan ikke være på valg samme år.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, således at der hvert år er en revisor på valg. Revisorerne skal have regnskabet tilstillet mindst 14 dage før generalforsamlingen og aflevere det til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger tillige 1 fanebærer og 1 reservefanebærer, således at der hvert år er en på valg.

Alle vælges for 2 år ad gangen.

§ 13.

Forslag til ændringer af vedtægterne må være tilstillet bestyrelsen skriftligt senest 1. februar forud for generalforsamlingen og kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og motiveret henvendelse, til bestyrelsen forlanger det.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15.

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse dirigent og eventuelt stemmetællere. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder generalforsamlingen og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål. Over det på generalforsamlingen passerede, føres et referat der underskrives af dirigenten.


4. BESTYRELSEN
 

§ 16

Da formand og kasserer er valgt af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 17.

Formanden:    Tager initiativ til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden
                        Formanden leder bestyrelsesmøderne og sørger for at dens beslutninger udføres.
                        Repræsenter foreningen udadtil

Kassereren:
     Fører foreningens regnskab og fungerer som foreningens registrator.
                        Medbringer til bestyrelsesmøder en skriftlig status over foreningens økonomi.
Sekretæren:
    Fører foreningens protokol og øvrige korrespondance, samt forfatter indlæg til garderbladet i                         samarbejde med den øvrige bestyrelse.

§ 18.

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen repræsenteres med fanebærer ved begravelser, samt at dette accepteres af de efterladte.

§ 19.

Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningens webmaster sørger for at foreningens hjemmeside til enhver tid er opdateret.

§ 20.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt økonomisk for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar for foreningsarbejdet eller arrangementer som afholdes i foreningens navn.

 

6. FORENINGENS OPLØSNING

 

§ 21.

Så længe foreningen tæller 20 medlemmer, kan den ikke opløses og da kun når 80% af foreningens samtlige medlemmer, skriftligt stemmer derfor, og hvis navne da indføres i det underskrevne referat.

Såfremt foreningen opløses tilfalder eventuelle midler De Danske Garderforeninger.

§ 22.

Foreningen kan kun sammenlægges med andre foreninger ved beslutning på en generalforsamling, hvor mere end 80% af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.
Ved sammenlægning overføres alle nettoaktiver til den fortsættende forening.

 

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016

 

 


Seneste nyheder

Seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamling 2021
Formandens beretning
Bowling udvalg
Skyde udvalg

Skydning
Skydning i skydekælderen under Herfølge Skole.
Besøg samtidig vores garderstue i tilknytning til skydebanen.
Vi skyder hver tirsdag kl. 19.00. (Primo oktober til ultimo april).
____________________________

Bowling
Bowling i Køge bowlingcenterhver ondsag 19:00 - 20:00

__________________________

 


Powered by Marcisoft WendtCMS